Våldet på SiS särskilda ungdomshem : En kvalitativ studie ur personalens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: I Sverige har statens institutionsstyrelsen ansvar över ungdomar och vuxna som blir tvångsplacerade med stöd av LVU, LVM och LSU på uppdrag av socialtjänsten. I denna uppsats är fokus inriktad på ett SiS hem i Sverige där ungdomar blivit omhändertagna med stöd av LVU. SiS hem tar emot ungdomar med psykosociala problem. Under de senaste åren har nyheter rapporterat att våldet inom SiS hemmen har ökat markant. Syftet med denna studie är att undersöka personalens upplevelse av våld som sker på en SiS institution. I denna studie intervjuas sju behandlings assistenter som arbetar på SiS.  Frågeställning  Hur arbetar personalen på SiS för att motverka våld på arbetsplatsen? Hur påverkar den sociala relationen personalens situation?  Hur kan personalens upplevelser förstås utifrån ett maktperspektiv?  Denna uppsats är en kvalitativ studie där sju behandlingspedagoger som arbetar på SiS ungdomshem intervjuats med en semistrukturerad intervjuguide. Teorikapitlet består av Foucaults maktteori. Empirin har sedan analyserats utifrån ”att analysera kvalitativt material” (Rennstam & Wästerfors 2011). Detta innebär att vi har sorterat, reducerat och argumenterat för vår empiri. Resultatet visade att relationsskapande mellan personal och ungdom är ett viktigt verktyg för att kunna minska våldet på SiS. Studien visar att personalen på SiS inte alltid är medvetna om deras maktutövande under det dagliga arbetet som kan komma till att spela stor roll till varför våld uppstår. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)