Faktorer som påverkar föräldrar att vaccinera sina barn : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccin är sjukvårdens viktigaste, mest kostnadseffektiva åtgärd som räddar två till tre miljoner liv per år världen över. Hög vaccintäckning skyddar inte bara individerna utan minskar spridningen av sjukdomar i samhället. Trots detta finns det personer som tvekar på dess effektivitet, säkerhet och nödvändighet. Dessa personer väljer att avstå från att vaccinera sina barn, vilket innebär en risk för individen och samhället. Syfte: Syftet var att beskriva vilka faktorer som gör föräldrar tveksamma till att vaccinera sina barn enligt deras nationella vaccinationsprogram. Metod: Litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2012 och 2019. Datainsamlingen utfördes i databasen PubMed och en sekundärsökning gjordes för att få ett så täckande resultat som möjligt. Den teoretiska referensramen för den här studien grundades på Leiningers transkulturella omvårdnadsteori. Resultat: Resultatet presenteras i fem olika teman: Allvarliga biverkningar och farliga tillsatser, Brist på information, Hälsosam livsstil och naturlig immunisering, Förtroende för myndigheter och Bristande kunskap om sjukdomar. Majoriteten av deltagarna var rädda för att vaccinet kunde skada deras friska barn. Det fanns även en misstanke om att sjukdomarna som vaccin skyddar mot inte är speciellt farliga och att myndigheter som rekommenderar vaccin har finansiellt motiverade avsikter. Hälsosamma levnadsvanor och naturlig uppbyggnad av immunförsvaret ansågs tillräckligt för att skydda ett barn genom livet. Slutsats: De huvudsakliga faktorerna till varför föräldrar tvekar inför att vaccinera sina barn grundar sig i bristande förståelse för vaccin och sjukdomarna det skyddar mot. Genom att skapa sig en förståelse av alla bakomliggande faktorer som påverkar vaccinets förtroende kan varje land skräddarsy insatser som ökar vaccintäckningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)