Vad kostar ett B-körkort?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Trafikskolemarknaden omsätter varje år miljardbelopp och är en marknad som de flesta av oss får kontakt med under livet. Eleverna är ofta unga och utbildningen hos en trafikskola kan då bli en tung börda för individens ekonomi, samtidigt som körkortet i sig kan vara en merit i jobbsökande. Denna uppsats har syftat till att undersöka tänkbara faktorer som kan förklara prisbildningen på trafikskolemarknaden, vilket har gjorts genom en empirisk undersökning av prissättningen hos totalt 105 stycken trafikskolor. Det insamlade datamaterialet har sedan analyserats med ekonometriska metoder utifrån den mikroekonomiska Cournotmodellen och teorier kring asymmetrisk information. Vidare diskuteras kvalitén hos trafikskoletjänster utifrån teorierna om asymmetrisk information där informationsproblemen på marknaden kan bidra till försämring av kvalitén hos trafikskoletjänsterna som helhet. Resultatet av undersökningen kan dock ej påvisa några statistiskt signifikanta samband för prisbildningen enligt Cournotmodellen. En möjlig förklaring till resultatet är det begränsade urvalet och de extremvärden som förkommer i datamaterialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)