Faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut inom e-handel. : En studie om konsumenters uppfattningar vid köp av hemelektronik på internet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Utvecklingen av e-handeln går snabbt och starkt framåt. E-handel kan bland annat innebära att företag säljer produkter via internet och är den definition som denna rapport utgår ifrån. Syftet med studien var att, utifrån faktorerna produkt, service, information, design, säkerhet, funktionalitet och enkelhet, ta reda på vilka av dessa som påverkar kundernas köpbeslut. Studiens syfte var också att ta reda på vilken av faktorerna som har störst inverkan på köpbeslutet vid köp av hemelektronik på internet samt om det finns skillnader baserat på kundegenskaper samt att studera kommunikationens påverkan på köpbeslutet. Studien har genomförts med en deduktiv ansats via kvantitativa metoder där det utgåtts från teorierna köpprocessen på internet, Dimension process quality, Online Consumer Behavior samt Media richness theory för att skapa en frågeställning. För att besvara frågeställningen skapades en enkät via Google formulär som skickades ut via sociala medier. Resultatet av enkäten sammanställdes i diagram som sedan analyserades. Resultatet visade att samtliga faktorer har en inverkan på köpbeslutet men den faktor som konsumenterna ansåg vara viktigast var säkerhet. Vidare analys av resultatet visar att män och kvinnor är i största mån eniga i vilka faktorer de anser vara viktigast. Resultatet visar även att vart konsumenten är bosatt påverkar köpbeslutet då de svarat olika. Studien visade även att kommunikation bör vara en egen faktor inom teorierna då kommunikationen har en stor inverkan på köpbeslutet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)