Fysisk miljö och koncentration En kvalitativ flerfallsstudie i flexibelt och traditionellt utformade klassrum

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse om hur utformning och möblering av den fysiska miljön kan främja skolarbete, med fokus på koncentration i klassrumsmiljön.Det undersöktes med stöd av forskningsfrågor om användning av den fysiska miljön samt hur den fysiska miljön påverkade elevers och lärares språkliga uttryck och elevers inflytande.Studiens teori har utgått från det sociokulturella och interaktionistiska perspektivet vilket har betytt att individens lärande skett i samspel med omgivningen.Studiens forskningsdesign är kvalitativ flerfallsstudie med extremurval där de två urvalsgrupperna är flexibla respektive traditionella fysiska miljöer. Totalt fyra fall ingick i studien, två inom varje urvalsgrupp. Metoderna som har använts är kvalitativa lärar- och elevintervjuer och observationer.Resultatet visar på stora skillnader i beskrivning och användandet av de fysiska miljöerna för att främja skolarbete med fokus på koncentration mellan de två urvalsgrupperna. De flexibla miljöerna använde klassrummet medan de traditionella miljöerna använde rummen utanför klassrummet för att främja koncentration. Elevernas inflytande och medvetenhet om deras egna behov i relation till miljön var högre hos eleverna i de flexibla lärmiljöerna. Viss skillnad i koncentration hos eleverna vid genomgångar i de olika miljöerna framkom men ingen uppenbar skillnad i koncentrationen hos eleverna vid övrigt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)