Blogg somverktyg för internkommunikation : Stimulanseller hinder i förbättringsarbete?

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Sammanfattning: Användningen av ledningsbloggar som verktyg för   internkommunikation har ökat, samtidigt som forskning visar att högsta   ledningen i många organisationer ser brister i sin kommunikativa förmåga.   Kombinationen av ett begränsat forskningsunderlag kring fenomenet   ledningsblogg och betydelsen av ett kontinuerligt och framgångsrikt förbättringsarbete   ger denna uppsats sitt syfte: Att bidra med kunskapsutveckling kring hur högsta   ledningen kan stimulera en organisation mot en högre grad av ständiga   förbättringar genom att kommunicera internt via en blogg. En kvalitativ studie utfördes i form av en   fallstudie på en organisation där ständiga förbättringar ingår i strategin   och utgör en del av visionen och 2016 års mål. Intervjuer genomfördes med   chefer på lägsta nivå kring deras upplevelse av den befintliga ledningsbloggen.   Resultatet från intervjuerna analyserades mot befintlig teori samt existerande   blogginlägg. Analysen utgick från Koenig och Schlaegels (2014) sex teman som beskriver   hur bloggens designkarakteristika påverkar läsarens upplevelse:   Innehållsvärde, Underhållsvärde, Styrning/Förvaltning, Användbarhet,   Interaktion och Marknadsföringsbudskap. Baserat på dessa sex teman har två fiskbensdiagram   tagits fram positiva och negativa upplevelser redovisas. Dessa upplevelser kan   påverka attityden och därmed beteendet och på så sätt utgöra stimulans   respektive hinder i arbetet mot en högre grad av ständiga förbättringar. Resultatet visar att rätt använd kan en intern   ledningsblogg vara ett effektivt verktyg för att påverka organisationskulturen,   men det krävs kunskap om retorik för att inte riskera att bloggen blir mer av   ett hinder än ett verktyg som stimulerar. För att uppnå positiv påverkan behöver   mottagaren ges en upplevelse av såväl nytta, enkelhet som nöje och resultatet   visar också att genom att fokusera på mottagaren kan olika typer av   kommunikationsbarriärer övervinnas. Ett antal aspekter som bör prägla bloggen   för att stimulera till ständiga förbättringar har identifierats, och även ett   antal aspekter som kan utgöra hinder. Analytisk generalisering av dessa   slutsatser bidrar till kunskapsutveckling inom området. Denna uppsats har resulterat i bekräftelse av   tidigare forskning, konkreta användarråd samt förslag på vidare forskning för   att ytterligare reducera det gap som finns kring detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)