Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 763 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. Den automatiserade läkaren: Räddaren i nöden eller en juridisk huvudvärk?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ara Haydar; [2024-03-05]
  Nyckelord :AI; AI-system; bias; cancerdiagnostik; CRT; GDPR; personuppgifter; tech law;

  Sammanfattning : På senare tid har artificiell intelligens (AI) blivit en betydande komponent inom cancerdiagnostik, där den används för att förutse, automatisera och förbättra kritiska processer. Trots dessa fördelar reser sig komplexa juridiska utmaningar i samband med den ökande användningen av AI inom detta område, främst på grund av att lagstiftningen ännu inte har anpassats till den snabba teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om och arbete med högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanaa Ahmad; [2024]
  Nyckelord :Aktivitetsprioritering; Förskola; Högläsning; Pedagogiska metoder; Språkutveckling;

  Sammanfattning : I förskolemiljön utgör högläsning ett pedagogiskt verktyg som förskollärare kan tillämpa för att främja barns språkutveckling och understödja sociokulturellt lärande. Enligt läroplanen för förskolan bör högläsning vara en del av förskolans vardag, men det exakta utförandet överlåts till förskollärarens egna pedagogiska bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Selfie med Syfte: Influencers som aktivister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elma Hrnjic; Sandra Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Influenceraktivism; Varumärkesaktivism; Konsumentupplevelser; Influencer; Varumärkesautenticitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Influenceraktivism - En kvalitativ studie med narrativ ansats för att ta del av svenska konsumenters upplevelser när influencers använder varumärkesaktivism i sitt varumärke. Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Elma Hrnjic och Sandra Emelie Sjöström Handledare: Sofia Ulver Nyckelord: Influenceraktivism, Varumärkesaktivism, Konsumentupplevelser, Influencer, Varumärkesautenticitet Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka svenska konsumenternas upplevelse när svenska influencers engagerar varumärkesaktivism i sina kanaler på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Probabilistic Exact Inversion of 2-qubit Bipartite Unitary Operations using Local Operations and Classical Communication

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Ludvig Lindström; [2024]
  Nyckelord :Resource Theory; Resource theory of entanglement; Quantum Information Theory; Quantum Computing; Distributed Quantum Computing; Higher-order quantum transformation; Quantum Algorithms; Quantum Physics; Resursteori; Resursteori för Kvantsammanflätning; Kvantinformationsteori; Kvantdatorer; Distribuerade kvantdatorer; Högre ordningens kvanttransformationer; Kvantalgoritmer; Kvantfysik;

  Sammanfattning : A distributed quantum computer holds the potential to emulate a larger quantumcomputer by being partitioned it into smaller modules where local operations (LO)can be applied, and classical communication (CC) can be utilized between thesemodules. Finding algorithms under LOCC restrictions is crucial for leveraging thecapabilities of distributed quantum computing, This thesis explores probabilisticexact LOCC supermaps, that maps 2-qubit bipartite unitary operations to its inver-sion and complex conjugation. LÄS MER

 5. 5. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER