Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Rabchonak Vera. Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre. Socialt arbete: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Socialt arbete, 2018 Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur biståndshandläggare definierar ensamhetskänslan bland äldre utifrån sin yrkesmässiga erfarenhet. I studien avspeglas även hur biståndshandläggare går tillväga och tar ställning till om personen i fråga besväras av ensamhet eller ej, vad är avgörande i deras beslut om hjälpbehov föreligger och i vilken mån och på vilket sätt hjälpen i form av befintliga insatser bör erbjudas. Det redogörs dessutom för biståndshandläggares kritiska syn på IBIC modellen avseende dess sociala insatser vars syfte är att motverka eller förebygga ensamhet. Det belyses även alternativa lösningar eller förbättringar som enligt intervjuade biståndshandläggare bör intas för att på ett mer effektivt sätt kunna hjälpa äldre människor med deras besvär av ensamhet. En kvalitativ ansats i form av semistrukturerad intervju med fem yrkesverksamma biståndshandläggare från Malmö Innerstaden och Malmö Söder valts för studiens genomförande. Några av de slutsatser som framkommit efter insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet är: 1) ensamhet är ett komplext begrepp med många definitioner. 2) ensamhetskänslan är unik och hur man upplever och hanterar den skiljer sig från person till person. 3) ensamhet borde ges mer utrymme i IBIC i form av exempelvis frågor om individens mående som kan relateras till ensamhet samt att det bör finnas ett lagligt stöd för att kunna bevilja biståndsinsatser där ensamhet skulle kunna framhållas som den primära grunden till beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)