Molntjänsternas miljöpåverkan: vad säger media och vad säger forskningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringen som sker idag. Samtidigt växer molnet sig större, och därför är det viktigt att molntjänster är så hållbara som möjligt. Medias framställning av ett ämne kan forma allmänhetens åsikter kring det, som i sin tur formar marknaden som berörs av ämnet. Därför undersöker uppsatsen molntjänsternas miljöpåverkan samt hur media representerar molntjänsternas miljöpåverkan. Detta för att sedan jämföra dessa, och avgöra om media presenterar molntjänsternas miljöpåverkan enligt forskningen. En dokumentanalys av olika vetenskapliga artiklar och medieartiklar genomförs med hjälp av sentimentanalys. Resultatet visar att media pratar mest om utsläpp och energiförbrukning, likt forskningen. Dock saknas det djupgående detaljer. Media pratar även positivt om molntjänsterna, att användningen av dem minskar utsläppen. Forskningen drar inte slutsatsen att molntjänster i sig självt bidrar till minskade utsläpp. Enligt forskningen är molntjänster, och datorhallar idag ekologiskt ohållbara. Energieffektivisering behövs inom molntjänster för att minska datorhallarnas ekologiska fotavtryck, men kan leda till en ökning i efterfrågan. Vilket leder till byggandet av flerdatorhallar och en långvarig låsning till "smutsiga" energikällor. Däremot kan molntjänster hjälpa till i andra industriers miljöarbete. Med hjälp av dagordningsteorin och "IT:s påverkan påväxthuseffekten" dras slutsatsen att media har en lika positiv inställning mot molntjänster som deras negativa inställning, när det kommer till klimatpåverkan. Det representerar dock inte vad forskningen säger om ämnet fullt ut. Det är viktigt att medier bidrar med korrekt information,eftersom de påverkar allmänhetens åsikter och uppfattning kring molntjänsternas miljöpåverkan, så att individerna kan skapa sig en välgrundad åsikt. Det finns mycket utrymme för förbättring i området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)