Sinnesmarknadsföringens betydelse för ökad konkurrenskraft och utveckling av caféers servicelandskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte och forskningsfrågor Studiens syfte är att undersöka hur servicelandskapet på traditionella caféer kan påverka de olika sinnena och kundens upplevelser. Syftet är också att kunna påvisa vad som kan anses vara unikt i servicelandskapet för traditionella caféer. Studien ska även undersöka vilka faktorer och värdegrunder som kan förstärka konkurrenskraften för traditionella caféer på marknaden. Forskningsfrågan som vi har valt formuleras följande: • Hur kan traditionella caféer utveckla sitt servicelandskap för ökad konkurrenskraft, med stöd av sinnesorienterad marknadsföring? Metod Studien är utformad utifrån en kvalitativ studie som har en kombination av deduktiv och induktiv ansats, som också benämns abduktiv ansats. Det empiriska materialet är insamlat på ett strategiskt sätt och innefattas av sex semistrukturerade intervjuer. Slutsatser Studiens resultat har påvisat att sinnesmarknadsföringen har en stor betydelse för servicelandskapet. Om sinnena tillsammans med servicelandskapets stil och tema överensstämmer med varandra kan det leda till en starkare upplevelse och kvalité för kunden. Studien har vidare visat att flexibiliteten och tillgängligheten av servicelandskapet kan appliceras i serviceprocessen för att stärka konkurrenskraften på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)