Vadå hur jag lär mig? : En studie om uppfattningar och attityder kring lärande i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka uppfattningar och attityder elever och lärare har kring hur lärandet fungerar i skolan. Vilka faktorer anser de viktiga, vilka problem finns, och hur medvetna är egentligen eleverna om sitt eget lärande? Studien genomfördes på tre gymnasieskolor i Sverige och datan är insamlad med hjälp av enkäter och kvalitativa intervjuer. Resultaten visar framför allt att de flesta eleverna har svårt att skilja på betyg och lärande och om de ska värdera dem separat tycker många av dem att bra betyg är viktigare än att faktiskt kunna saker. Eleverna anser att det är väldigt viktigt att ha en bra lärare och kvalificerar en bra lärare som någon som "bryr sig, kan mycket, kan förklara bra och är rättvis". Den största negativa faktorn anser både elever och lärare vara brist på tid. Undersökningen visar även på en del skillnader i attityderna till lärande mellan lärare och elever som antingen studerar eller undervisar på yrkeslinjerna (praktiska linjer med syfte att sätta eleverna i arbete direkt efter examen) och lärare och elever som studerar eller undervisar på icke-yrkesprogram (teoretiska, estetiska eller idrotts-program) som är intressanta. T ex att lärarna på yrkesprogrammen värderar sin egen betydelse som av lite större vikt när de jämför sig själva med andra typer av lärare, samt att eleverna på yrkesprogrammen tenderar att värdera betyg som antingen mindre viktiga än eleverna på de praktiska och teoretiska programmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)