Sökning: "elevattityder"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet elevattityder.

 1. 1. Litteratur och dialogicitet i gymnasieskolan : elevattityder till boksamtal

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jonas Franzon; [2020]
  Nyckelord :dialogicitet boksamtal litteratur gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Detta utvecklingsarbete inom ämnet svenska för gymnasieskolan studerar gymnasieelevers attityder till en serie boksamtal. Dessa skedde i form av både två boksamtal med grupparbete till grund för diskussion i helklass och av avslutande examinerande boksamtal i mindre grupper i kursen Svenska 3 på det ekonomiska programmet. LÄS MER

 2. 2. Elevattityder till muntlig bedömningspraktik i matematik : En undersökning gällande erfarenheter och attityder kring användandet av muntliga bedömningspraktiker i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Karl Milton; Manfred Högström; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; matematik; matematikdidaktik; muntlig; muntlig bedömning; formativ bedömning; elevupplevelser; elevattityder;

  Sammanfattning : Denna produktionsuppsats undersöker i vilken grad elevers inställning till muntliga bedömningspraktiker inom matematik korrelerar med elevernas upplevda nervositet, tidigare erfarenhet och skrivkunskaper. Uppsatsen  undersöker även vilka typer av bedömningsaktiviteter som elever uppger att de haft tidigare erfarenhet av. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 4. 4. Elevers attityder till bildämnet och didaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Madsen; [2019]
  Nyckelord :elevattityder; bild; högstadiet; motivation; elevinflytande; didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka elevattityder till bildämnet i högstadiet, och vad för didaktiska åtgärder man som lärare kan tillämpa för att öka positiva attityder i ämnet. Under min praktik har jag fått erfara att elever inte känner sig engagerade i bildämnet, och lärare som kämpar med att motivera dem. LÄS MER

 5. 5. Den interaktiva skrivtavlans effekt på elevattityder i matematikundervisning : En litteraturstudie om elevers inställning till den interaktiva skrivtavlan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Joakim Arques; [2018]
  Nyckelord :ISK; Interaktiv Skrivtavla; Elevattityder; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt den interaktiva skrivtavlan har på elevattityder. De fyra elevattityderna som identifieras definierades med hjälp av Tapias (1996, 2004) arbete med Attitudes Towards Mathematics Instrument (ATMI), och fokuserar på vad elever tycker och känner om matematik. LÄS MER