Sökning: "Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan pedagoger gällande övergången från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Widell; Fanny Szimeister; [2017]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; samverkan; övergång;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att undersöka hur samverkan mellan förskollärare i förskola och förskoleklass fungerar vid övergången mellan skolformerna. Fokus har varit att beskriva förskollärarnas perspektiv på samverkan. Som datainsamlingsmetod använde vi intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Björkman; [2014]
  Nyckelord :Adoption; Barn; Förskola; Inskolning; Trygghet; Anknytning; Kunskap; Separation; Bakgrund; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Björkman, Annika. (2013) Förskollärares och föräldrars röster om inskolning av adopterade barn i förskolan; Preschool teachers and parents opinion on the induction of adopted children in preschool. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 4. 4. Samverkan vid övergången från förskola till särskola- sex aktörers olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Bjernryd; Nina Thörn; [2014]
  Nyckelord :förskola; samverkan; specialpedagog; särskola; vårdnadshavare; övergångar;

  Sammanfattning : Bjernryd, Charlotte & Thörn, Nina (2014) Samverkan vid övergången från förskola till särskola –sex aktörers olika perspektiv. (Collaboration during the transition from preschool to special school –six actors different perspectives). Specialpedagog programmet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER