”JAG FÖRSTÅR INTE DIG.” : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter från andra kulturer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att alla ska få lika vård. I mötet med patienter från andra kulturer kan det vara svårt för sjuksköterskan att identifiera patientens specifika behov när kulturkompetensen saknas. Vårdrelationen är beroende av en ömsesidig förståelse mellan patienten och sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter från andra kulturer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar har granskats och innehållsanalysen är gjord utifrån Forsberg och Wengström (2013). Resultat: I studiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet kring mötet med patienter från andra kulturer. De hade en önskan om mer kulturell kunskap genom utbildning för att på så sätt möta patientens kulturella behov. Sjuksköterskornas upplevelser kring ett negativt möte berodde övergripande på kommunikationssvårigheter och brist på ömsesidig förståelse. Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor saknar kulturkompetens vilket påverkar mötet med patienten. Ömsesidig förståelse saknas vilket påverkar vårdrelationen och vården blir inte personcentrerad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)