Effekterna av kooperativt lärande : En kunskapsöversikt med fokus på samhällsorienterade ämnen och elevers förstaspråk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med kunskapsöversikten är att skapa en övergripande bild av forskning som beskriver vilken effekt kooperativt lärande har på elever inom utvecklingen av deras förstaspråk och i de samhällsorienterande ämnena. I översikten belyses också hur den kooperativa undervisningen påverkar elevers sociala förmågor samt demokratiska värderingar jämfört med traditionell undervisning. Kunskapsöversiktens grundläggande frågeställningar är: • Hur definieras kooperativt lärande inom fältet? • Vad kännetecknar studierna inom området när det gäller metod och resultat? • Hur påverkar kooperativt lärande elevers sociala förmågor och ämneskunskaper? Kunskapsöversiktens metod grundas bland annat i systematiska litteratursökningar via databaserna Primo och Eric ProQuest. Litteratursökningen formades även genom konsultation där en informatör presenterade källor utifrån tidigare forskning. Tio studier har kartlagts utifrån sin metod, sitt resultat och hur man definierar begreppet kooperativt lärande. Vår fördjupade analys lyfter de fem grundprinciperna för kooperativt lärande samt hur studierna visar att kooperativa metoder har effekter på elevers ämneskunskaper och sociala färdigheter. Granskning av studier visar att kooperativt lärande har en positiv effekt på elevers ämneskunskaper och deras sociala förmågor jämfört med en traditionell undervisning. Konsekvensen av att implementera en kooperativ undervisning jämfört med traditionell undervisning är att kooperativ undervisning ger elever mer möjligheter att interagera med varandra i samtal och diskussioner på ett naturligt sätt. När elever interagerar med varandra skapar de relationer till varandra vilket kan stärka deras sociala förmågor och samhörighet i en grupp. Forskningen visar att samhörighet och relation mellan elever utgör en betydelsefull del för att skapa en trygghet i skolan, vilket i sin tur kan leda till djupare ämneskunskaper och lärande för elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)