VARFÖR BÖRJAR MÄNNISKOR PROSTITUERA SIG? : En systematisk litteraturöversikt kring människors upplevelser av orsaker till vägen in i prostitution

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

Sammanfattning: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka forskningsläget kring hur människor som har prostituerat sig upplever orsakerna till vägen in i prostitutionen då det i samband med arbetet kan uppstå mycket fysisk och psykisk utsatthet. Genom att skapa en större förståelse kring processerna in i prostitution kan preventionsarbetet utvecklas och förekomsten av prostitution, samt den utsattheten som uppstår, minska. För att uppnå syftet har följande frågeställning använts: Hur ser forskningsläget ut gällande upplevelser av orsaker till vägen in i prostitution av individer som någon gång haft sex mot ersättning? Frågeställningen har besvarats genom en systematisk litteraturöversikt och analyserats genom en latent innehållsanalys. Studien är baserad på relevant forskning kring människors upplevelser av vägen in i prostitution från USA, Kanada, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Holland. Genom kodning skapades huvud- och subteman kring upplevda orsaker av vägen in i prostitution. Resultatet visar att de upplevda orsakerna till prostitution främst har grundat sig i ersättning, individernas sociala nätverk, individernas livssituation samt ett intresse för arbetet. Ett särskilt framträdande tema i samtliga studier var ersättning. Aktörer som skola, socialtjänst och polis bör arbeta med att tydligt förmedla kunskap kring de medföljande riskerna av prostitution samt göra andra valmöjligheter tydligt tillgängliga för de som befinner sig i en svår ekonomisk eller social situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)