Lönsamhet vid gallring i bestånd med varierande grad av heterogenitet och gallringsbehov : en analys med Heureka PlanVis

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Detta kandidatarbete genomfördes i samarbete med Bergvik Skog AB som önskade undersöka när skötselåtgärden gallring ska utföras i bestånd med olika grader av heterogenitet. Arbetet syftade därför till att klargöra hur stor andel av ett bestånd som ska vara i behov av gallring för att gallringen ska bli som mest lönsam. Arbetet genomfördes genom att med inventerings-data från Bergvik Skog dela upp företagets skogsinnehav i norra Värmland i tre hetero-genitetsklasser. De tre klasserna byggde på den relativa standardavvikelsen för grundytevägd medelhöjd mellan provytor inom samma bestånd. För klasserna simulerades skogsbruk enligt Bergvik Skogs riktlinjer under 100 år i programmet Heureka PlanVis. Simuleringarna re-sulterade i nettonuvärden för den ekonomiska avkastningen beroende på vilken andel av arealen som krävdes vara gallringsmogen innan gallring simulerades. Resultaten visade att de mest homogena bestånden bör gallras när 86,5 % av beståndet har gallringsbehov för att upp-nå maximal avkastning. Motsvarande siffra för heterogena bestånd var 89 %. För bestånd som är intermediära krävdes dock enbart 69 % av arealen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)