I en värld där smala väger tyngst : övervikt som en medial konstruktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: “I en värld, där smala väger tyngst - Övervikt som medial konstruktion” är författad av Jeanette Berga och Mikaela Möllerstedt vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I studien undersöks Svenska Dagbladets representation av överviktiga barn och övervikt under år 2015. Empirin utgörs av 76 artiklar vilka, utifrån textanalytiskt angreppssätt analyseras för att studera och tolka betydelser, förutfattade meningar gällande överviktiga barn och övervikt. Studiens ansats görs utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och baseras på symtomal läsart för att urskilja representationer av övervikt. Syftet med studien är att, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv öka kunskap om och synliggöra representationen av övervikt i en svensk morgontidning. Studiens mål är att undersöka representationen av överviktiga barn och hur den skiljer sig mellan överviktiga barn och vuxna samt att studera vilka motsättningar till representationen av övervikt som beskrivs. Övervikt representeras som avvikande och den överviktiga kroppen beskrivs underlägsen den smala, det är gemensamt för både överviktiga barn och vuxna. Överviktiga barn kategoriseras, precis som vuxna och tilldelas negativa karaktärsdrag. Både överviktiga barn och vuxna påstås vara avvikande och som bör korrigeras. Medier påstås ha en viktig roll i hur överviktiga barn representeras. Kroppspositivism representeras som en motståndsrörelse som kämpar för att överviktiga ska forma en gemensam stolthet över sina kroppar. Denna rörelse beskrivs växa fram och sprida sig, men kroppspositivism beskrivs möta motstånd och kritik, något som påstås grundas i att föreställningarna gällande den överviktiga kroppen och vad som tolkas som verklighet är svåra att förändra över tid och att få utrymme i medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)