Lärares syn på amotiverade elever inför matematik – En kvalitativ studie om motivationsmål, möjligheter och utmaningar i årskurs 1–3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Denna studie är ett examensarbete. Studien syftade till att ge ökad kunskap om lärares föreställningar om arbetet med elever de upplever som amotiverade inför matematik i årskurs 1–3. Fenomenet studerades genom kvalitativa intervjuer vars uttalanden granskades genom kategorisering utifrån ett teoretiskt ramverk av de psykologiska basbehoven; kompetens, tillhörighet och autonomi från medbestämmandeteorin (SDT) samt de olika motivationstyperna från samma teori. Informanterna såg flera olika möjligheter och utmaningar som påverkar elevernas psykologiska basbehov samt motivation. Möjligheterna var verktyg för lärarens lektionsplanering gällande de psykologiska basbehoven och utmaningar beskrev fallgropar. De flesta lärarna ville ge eleverna en inre motivation inför matematiken även vid svårigheter med att uppnå detta ursprungliga motivationsmål. Detta stöttade även lärarnas klassrumspraktik till stor del. Studiens slutsats är att för att lärare ska kunna nå elever som är amotiverade vid olika tillfällen så behöver lärare ha varierade metoder i sin klassrumspraktik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)