Romantisering av teknologi och science fiction karaktärsdesign : Det omänskliga och hur det tolkas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Studien som presenteras i denna rapport berör hur det icke mänskliga inom science fiction uppfattas av dataspelutvecklingsstudenter. Romantisering av teknologi har alltid varit väl grundat i västvärlden och har påverkat hur science fiction-genren utvecklats, speciellt under genrens guldålder. Science fiction-genren är en genre med ofantligt mycket potential för att undersöka olika koncept, både sociala och vetenskapliga, men har väldigt starka stereotyper runt vissa karaktärstyper inom populärkultur. Den problemformulering som är basen för denna studie är om teknologisk icke-mänskliga karaktärer ses som mera positiva än organiska icke-mänskliga karaktärer. Flera olika karaktärer designades för studien som representationer av olika karaktärstyper inom science fiction-genren. Studiens resultat visar på motsatsen från problemformuleringen då det var de organiska karaktärerna som sågs som mera positiva än de teknologiska karaktärerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)