Listening Difficulties in children with Developmental Phonological Disorder : A survey of parents' perception of their children's listening abilities.

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

Sammanfattning: Background/Aim: The British questionnaire ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) aims to profile listening difficulties in children. The questionnaire consists of 38 statements, divided into five subscales, and a short survey with six questions about general health. The purpose of this study was to investigate whether children diagnosed with Developmental Phonological Disorder (DPD) in their preschool years (3-6 years of age) show listening difficulties in early school years (7-10 years). Methods: 113 guardians of children with Developmental Phonological Disorder (DPD) and 44 guardians of typically developing (TD) Swedish children participated in the study. Comparisons were made between the Swedish TD-group and the English reference (ER) group presented in the ECLiPS technical manual. Mean scores between the DPD-group and the TD-group were compared, as well as were the responses on the short survey. The groups were categorized by age and gender. Results: In general, high consistency was found between the ER- and TD-group in half of the comparisons; 7-, 9- and 10-year-old boys and 8-year-old girls. The DPD-group tended to show more symptoms of listening difficulties than the TD-group. However, the symptoms varied in relation to age and gender. For example, girls in the DPD-group had more symptoms in younger than in older ages. The short survey revealed that the DPD-group had a higher prevalence of ear infections than the TD-group. The difficulties seen in the DPD-group were most profound in statements concerning language, literacy and laterality. Conclusion: Our results indicate that listening difficulties as measured with the ECLiPS are more common in children diagnosed with DPD in preschool years, than typically developing children. The strongest indication for difficulties is seen in the statements regarding language and literacy.   Bakgrund/syfte: Det brittiska frågeformuläret ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) syftar till att kartlägga lyssningssvårigheter hos barn. Frågeformuläret består av 38 påståenden, indelade i fem underkategorier, samt en kort enkät med sex frågor rörande generell hälsa. Syftet med den här studien var att undersöka huruvida barn som hade diagnosticerats med fonologisk språkstörning (FS) i förskoleåldern (3-6 år) uppvisade lyssningssvårigheter i tidig skolålder (7-10 år). Metod: 113 vårdnadshavare till barn med fonologisk språkstörning och 44 vårdnadshavare till typiskt utvecklade (TU) svenska barn deltog i studien. Jämförelser gjordes mellan TU barn och den engelska referensgruppen (ER) som presenteras i ECLiPS tekniska manual. Barn med FS och barn med TU delades upp i mindre grupper baserat på kön och ålder, och medelvärdesjämförelser gjordes mellan grupperna. Jämförelser gjordes även av svaren på den medicinska enkäten. Resultat: Generellt sett hade ER-gruppen och barn med TU en hög grad av samstämmighet i hälften av jämförelserna; 7-, 9-, och 10-åriga pojkar samt 8-åriga flickor. Barn med FS tenderade att uppvisa en högre grad av lyssningssvårigheter än barn med TD. Dock varierade graden av symptom beroende på ålder och kön. Till exempel tenderade flickor med FS att uppvisa mer symptom i lägre än i högre åldrar. Svaren från den medicinska enkäten visade att barn med FS hade en högre prevalens av öroninfektioner än barn med TU. De svårigheter som barn med FS uppvisade var tydligast inom påståenden som rör språk, läs- och skrivförmåga och lateralitet. Slutsats: Våra resultat indikerar att de lyssningssvårigheter som mäts med ECLiPS är vanligare hos barn som diagnostiserats med fonologisk språkstörning i förskoleåldern än hos typiskt utvecklade barn. Den starkaste indikationen för svårigheter syns i de påståenden som rör språk-, läs- och skrivförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)