Kan en lätt knuff få människor att fimpa rätt? - En kvalitativ observations- och intervjustudie om hur invånare i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj Fimpologi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur invånare i Göteborg tar till sig av kommunikationsbudskap som syftar till att förändra ett specifikt beteende. Studien kommer specifikt att undersöka hur människor som befinner sig på utvalda hållplatser i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj “Fimpologi”. Metod: Observationer samt semistrukturella intervjuer Material: 30 observationer och 26 intervjuer. Huvudresultat: Resultatet av studien visar att ett mönster hos respondenterna är att kampanjens utformning och färg, samt respondenternas intresse för miljön, är nyckelfaktorer när det kommer till varför de uppmärksammat kampanjen. Ett annat mönster hos respondenterna är att kampanjen har fungerat som en påminnelse om hur de bör agera och att den fått dem att tänka till vad gäller hur de fimpar. Resultatet visar även att det som respondenterna i intervjuerna själva uppger att de gör, stämmer väl överens med vad vi kunnat observera. Ett gemensamt drag hos våra respondenter är att de upplever att nedskräpning av fimpar är ett problem och att de anser att kampanjen är ett bra initiativ från Göteborgs Stads sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)