Berättelser om jämställdhet - En komparativ studie av vilken betydelse normer och värderingar kring jämställdhet och feminism har på kommuners jämställdhetsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Camilla Bergström; [2015-09-23]

Nyckelord: diskurser; feminism; gender budgeting; idéer; jämställdhet;

Sammanfattning: Att Sverige skulle vara något slags jämställdhetens föregångsland är att betrakta som en seglivad myt. I Sverige framträder kommunernas roll i arbetet för att främja jämställdhet som viktig. Även här tycks kopplingen mellan ambition och aktion, splittrad. Forskning på området jämställdhet visar att de jämställdhetspolitiska normer och värderingar som återfinns inom en organisation påverkar vilken jämställdhetspolitik som förs. Denna studie syftar till att bidra med ökad kunskap kring vilken betydelse som institutionella normer och värderingar kring feminism och jämställdhet har för kommuners jämställdhetsarbete. Genom dokumentstudier, som kompletteras med informantintervjuer, jämförs två kommuner som ingick i ett gender budgeting-projekt, men där enbart den ena fortsatt använder sig av metoden. Med utgångspunkt i diskursiv institutionell teori samt feministisk teori, så analyseras de diskurser kring jämställdhet som finns i kommunerna, för att på så sätt avgöra vilken betydelse normer och värderingar har för jämställdhetsarbetets utformning och utveckling. Studiens resultat visar att institutionaliserade normer och värderingar är viktiga för att ett systematiskt jämställdhetsarbete ska existera och att en diskursiv koalition kan verka i denna riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)