Sökning: "diskurser"

Visar resultat 1 - 5 av 1861 uppsatser innehållade ordet diskurser.

 1. 1. Sång i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie om sång i musikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alma Bengmark; Frida Gyll; [2022]
  Nyckelord :Music education; singing; singing education; elementary school; choir; choir singing.; Sång; gemensam sång; grundskola; musikundervisning; elevanpassning; sångundervisning; körsång.;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur musiklärare konstruerar mening om sång i grundskolan utifrån begreppet gemensam sång. Genom kvalitativa intervjuer med fem musiklärare i grundskolan har material samlats in. LÄS MER

 2. 2. Planering och individanpassning i musikteoriundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johan Warenmark; [2022]
  Nyckelord :Musikteori; individanpassning; nivågruppering; lektionsplanering; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur musikteorilärare på gymnasiet planerar samt individanpassar sin undervisning för förstaårselever på estetiska programmet. Tidigare forskning om planering och bedömning visar att lärare generellt sätt gör en gemensam terminsplanering för elever men justerar den efter behov. LÄS MER

 3. 3. NU SKA DU DANSA OCH DET ÄR MED MIG En kvalitativ och feministisk diskursanalys av könskonstruktioner i svensk dansbandsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Borg; [2021-10-25]
  Nyckelord :dansband; kön; genus; femininitet; maskulinitet; hegemoni; dikotomi; stereotyper; fulkultur; arbetarklass; performativitet; heteronormativitet; musik; låt; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt sex dansbandslåtar från 1970-talet ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av diskursanalytisk metod samt teoretiska perspektiv och begrepp såsom performativitet, poststrukturalism och hegemonisk maskulinitet har jag studerat hur könskonstruktioner och diskurser görs och uttrycks i låttexter. LÄS MER

 4. 4. BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anneli Tunberg; [2021-09-30]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnsyn; digitala verktyg; Förskola;

  Sammanfattning : Barns delaktighet är ett område som lyfts som relevant både i förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. För att nå barns delaktighet krävs att barns perspektiv beaktas, det vill säga att vuxna tar hänsyn till barns åsikter och tankar. LÄS MER

 5. 5. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER