Vårdenhetschefer och evidensbaserad omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ilona Baskal; Tigist Getaneh; [2013-12-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vård och omvårdnad är att bota sjukdom, lindra lidande samt förebygga ohälsa. Det är viktigt att vårdpersonal kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper samt att de arbetar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt för att kunna erbjuda hög kvalitet och säker vård för patienter. Det är inte bara vårdpersonalens skyldighet att bedriva vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet utan det är även vårdledningens ansvar att skapa förutsättningar för att uppdaterade evidensbaserade kunskaper ska kunna integreras i det dagliga omvårdnadsarbetet. Syftet med denna studie är att beskriva hur vårdenhetschefer påverkar vårdkvalitet genom att främja användning av evidensbaserad praktik i omvårdnadsarbete. Studien är utförd som en allmän litteraturgenomgång, baserad på tio vetenskapliga artiklar. Studiens resultat visar att vårdenhetschefer är viktiga aktörer i främjandet av evidensbaserad omvårdnad. Att skapa en evidensorienterad kultur inom vårdverksamheter kan vara en komplicerad process för vårdenhetschefer, vilken omfattar strategiskt utvecklingsarbete, utvärdering, mentorskap och andra viktiga aspekter. Det är viktigt att vårdenhetschefer sätter tydliga mål och skapar en fokuserad strategisk plan för att påverka arbetsrutiner och sjuksköterskornas förhållningssätt. Studiens resultat tyder också på att vårdenhetschefer effektivt kan genomföra utvecklingsarbete utifrån en transformativ ledarskapsstil. Denna handlar om att tillhandahålla nödvändiga resurser för att medarbetare ska kunna utveckla sin kompetens, att främja personalens självständighet och självbestämmande och att ge personligt erkännande och stöd. Det är viktigt att vårdenhetschefer har positiv attityd till och kunskaper om evidensbaserad praktik och kvalitetsarbete, förmågan att stödja kvalitetsarbete samt utbildning i pedagogik, forskningsmetoder, sociologi och ledarskap. Studiens resultat visar även att vårdenhetschefer måste kunna förklara och berättiga sina strategier för främjandet av evidensbaserad omvårdnad för vårdledare på högre nivå och därigenom agera som en viktig länk mellan olika aktörer i organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)