Sökning: "Bukineh Swa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bukineh Swa.

  1. 1. Strokedrabbade personers erfarenheter och upplevelser av förändringar i deras vardagliga aktiviteter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Bukineh Swa; Sabina Kozlicic; [2012]
    Nyckelord :Arbetsterapi; Stroke; Vardagliga aktiviteter; Förändringar; Upplevelser; Erfarenheter; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund. Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige av stroke. Individer som drabbats av stroke får oftast funktionsnedsättningar som orsakar aktivitetsbegränsning i vardagslivet. Syfte. LÄS MER