Sökning: "växjö transport"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden växjö transport.

 1. 1. Pendlarnod : en knutpunkt för ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patricia Trulsson; Amanda Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; Traffic planning; Sustainable development; Sustainable travel; Transport system; Commuter node; Transport node; Service functions; Växjö; Stadsplanering; Trafikplanering; Hållbar utveckling; Hållbart resande; Transportsystem; Pendlarnoder; Pendlarnod; Transportnoder; Servicefunktioner; Växjö;

  Sammanfattning : Examensarbetet är bland annat ett förslag med hållbara riktlinjer för hur planering av en pendlarnod kan gå till samt identifikation av generella servicefunktioner som bör finnas hos en pendlarnod. Arbetet grundas i den ökande användningen av bilen gentemot val av hållbara färdmedel i form av gång-, cykel- och kollektivtrafik. LÄS MER

 2. 2. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Axel Pihl; [2018]
  Nyckelord :bilfria gator; förändring; gågator; handelsgator; hållbar mobilitet; paradigmskifte;

  Sammanfattning : Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilfria gator vuxit fram i områden som tidigare varit trafikerade av bilar. De exempel som tas upp är alla av samma karaktär, det har tidigare varit gator med biltrafik men är idag bilfria. LÄS MER

 3. 3. Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion : En fallstudie på Växjö Energi AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Erik Willstein; Mattias Castenhammar; [2018]
  Nyckelord :logistik; kraftvärmeverk; lagerhantering; biobränsle; lönsamhet; leveransprecision; avtal; kvalité.;

  Sammanfattning : Övergången som kraftvärmeverken har gjort från användning av olja till biobränsle har medfört stora utmaningar i form av logistiska problem som lagring, hantering samt transport. Syftet med projektet är att med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå dess inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett kraftvärmeverk. LÄS MER

 4. 4. Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana : En simuleringsstudie av spårlösningar och trafikeringsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Malin Jakobsson; Amanda Lidström; [2016]
  Nyckelord :Höghastighetståg; kapacitetsanalys; SimEvents; järnvägsstation;

  Sammanfattning : The demand of rail travel and transport of goods by train has increased significantly in Sweden during the last decades. Due to the high utilisation level, significant capacity shortages is nowadays common on numerous lines within the railway system causing substantial delays and low punctuality. LÄS MER

 5. 5. Företagsklimat : En intervjustudie av transportföretag i Växjö kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tobias Elofsson; [2015]
  Nyckelord :Business environment; servicequality; transporting companies.; Företagsklimat; tjänstekvalitet; transportföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskt Näringsliv utför årligen undersökningen ”Lokalt näringsliv”, därföretagare får utvärdera sina respektive kommuner gällande det lokala företagsklimatet. I den senaste undersökningen framkommer det att transportbolagen är den generellt sätt minsta nöjda branshen i Växjö kommun. LÄS MER