"man ska låta de gamla gubbarna dö ut." : En kvalitativ studie om maskulinitet och faderskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Pappor till söner är oftast den närmsta manliga förbilden i söners liv, att vara förälder formar barnet och dess syn på sig själv och omvärlden. Den här studien undersöker hur pappor till söner ser på sin roll som man i samtiden och sin roll som pappa och förebild för sin son. Frågeställningen lyder: Hur ser pappor till söner på sin roll som manlig förebild för sin son/söner i förhållande till manskultur och maskuliniteter?  Det är en kvalitativ studie med hermeneutisk metod där fyra intervjupersoner deltog i semistrukturerade djupintervjuer. Avgränsningen är män som är födda på 1980-talet och är pappor till en eller flera söner. Deltagarna i studien berättar om hur de ser på sin roll som man och sin roll som pappa till nästa generations män. De är positiva till utvecklingen med jämställdhet och visar att de är medvetna om negativa maskuliniteter, de tar avstånd från machokulturen och hoppas på att vara bra förebilder för sina söner, att de ska få växa upp i en mer öppen och jämställd värld. Det arbete som har gjorts för jämställdheten i Sverige har hittills gett god effekt. Sverige har kommit längre i attityd till jämställdhet i jämförelse med ex USA som är mer konservativt lagda. Accelerationsprocesser påskyndar förändringarna på såväl mikro- som makronivå i samhället. Det hör ett modernt demokratiskt samhälle till att vara för jämställhet och en acceptans kring att vi är och gillar olika, men alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)