På gränsen till ett osynligt krig - en undersökning av våldsförbudets gränser i förhållande till cyberoperationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Samhället går mot en ökad digitalisering vilket trots många fördelar innebär större sårbarhet och fler risker. Därför har cybersäkerhet fått en större betydelse men gränserna för vad som är tillåtet är oklart. Cyberoperationer är handlingar som företas i en virtuell verklighet vilken kallas cyberrymden. Om handlingarna har offensiva inslag och utnyttjar andra staters svagheter kallas de för offensiva cyberoperationer. Dock är cyberoperationer inte specifikt reglerade i folkrätt vilket skapar oklarheter. Stater är överens om att folkrätt och särskilt FN-stadgan är tillämplig men detta är ett generellt regelverk som inte är anpassat till cyberoperationers särskilda karaktär. En av de centrala reglerna som sätter gränser för cyberoperationer är våldsförbudet. En handling strider mot våldsförbudet om den uppnår bruk av våld. För att applicera våldsförbudet på cyberoperationer ska hänsyn tas till skala och effekt på handlingens konsekvenser. Bedömningen görs i det enskilda fallet utifrån tre olika tillvägagångssätt: målbaserat, instrumentbaserat eller konsekvensbaserat. Det lämpligaste tillvägagångssättet anses vara konsekvensbaserat eftersom det ger en heltäckande bild och tar hänsyn till fler faktorer. Uppsatsen undersöker därefter om tre verkliga fall anses nå upp till bruk av våld och därmed är i strid med våldsförbudet. Våldsförbudet är i sig otydligt vilket gör att det inte går att konstatera vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att tillåta offensiva cyberoperationer. Däremot kan konstateras att det allvarligaste offensiva cyberoperationerna, som berövar människoliv eller orsakar skador på fysiska objekt, alltid strider mot våldsförbudet. Det visar att det finns ett tak på hur allvarlig skada en cyberoperation tillåts orsaka. Dock förblir gränsområdet oklart eftersom det är möjligt att en cyberoperation som inte orsakar fysisk skada strider mot våldsförbudet utifrån en helhetsbedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)