P-programmets relevans i arbetslivet: en kvalitativ undersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Bakgrund: P-programmet syftar till viss del att förbereda studenter för arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer. Vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur väl denna utbildning lyckas med sina intentioner. Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur personer i större företag med examen från P-programmet från Lunds Universitet, uppfattar utbildningens relevans i arbetslivet. Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie genom ett dels induktivt och dels deduktivt tillvägagångssätt. För den empiriska datainsamlingen användes intervjuer. Resultat: Det fanns en grundläggande kritik mot P-programmet som främst handlade om den bristfälliga kommunikationen inom utbildningen. Intervjupersonerna menade att det var svårt att förstå innebörden av vissa moment i utbildningen, vilket ledde till att helheten och relevansen var svår att se. De efterfrågade en bättre och mer konstruktiv dialog mellan samtliga berörda parter. Intervjupersonerna upplevde P-programmet som ganska abstrakt och därför ansåg de att dess avsikter måste bli tydligare gällande genomförande och innehåll. Det visade sig dock att intervjupersonerna hade givit oss dubbla budskap eftersom deras åsikter i många fall var motsägelsefulla. Nyckelord: Utbildningsplanering, tyst kunskap, informellt lärande, erfarenhetsbaserat lärande, metalärande och överförbara kunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)