Nyetablerade småföretagares upplevelser av inträdesbarriärer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte är att utifrån ett kvalitativt perspektiv undersöka hur dimensioner av den klassiska teorin om inträdesbarriärer relaterar till nyetablerade småföretagares upplevelser av etablering. Studiens resultat bidrar till analytisk generaliserbarhet som belyser hur de olika dimensionerna av den klassiska teorin upplevs av respondenterna. Resultatet visar att flertalet barriärer mot etablering inte upplevs som hindrande med undantag av kapitalkrav och marknadsföringsproblematik. Teknologiska- och specifika kognitiva aspekter upplevs som relevanta faktorer vilka har påverkat etableringsmöjligheterna för dagens företagsklimat. Slutligen konstaterades även vikten av nätverk och stödfunktioner vid etablering som upplevda faktorer i samband med etablering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)