Vad påverkar sjuksköterskors intention att stanna på sin arbetsplats? : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Idag beräknas bristen på sjuksköterskor uppgå till 5,9 miljoner sjuksköterskor globalt, ensiffra som väntas stiga. Att sjuksköterskor lämnar sina arbetsplatser beror på flera faktorer. Hög arbetsbelastning, etisk stress och bristande ledarskap är några exempel. Detta leder till brist på god omvårdnad och bristande patientsäkerhet.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som påverkar sjuksköterskors intention att stanna på sin arbetsplats.  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på data från 10 originalartiklar genomfördes, och analyserades med en tematisk innehållsanalys.  Resultat: Tre teman och åtta subteman identifierades. Individuella faktorer innehöll subteman: Privatliv, Klinisk erfarenhet och Ekonomiska faktorer. Det andra temat, Tillfredställelse i arbetet med subteman Professionsstolthet, omvårdnadsfokus och utmanande utveckling. Slutligen Mellanmänskliga relationer, vilken beskrev vikten av Omsorgsfullt ledarskap och Kollegial sammanhållning.  Slutsats: Sjuksköterskor behöver en stabil organisation och en miljö där de tillåts arbeta efter deras professionella autonomi, möjlighet till utveckling, ett gott ledarskap och goda relationer med kollegor. Vidare finns det likheter mellan sjuksköterskors intention att stanna och intentionen att lämna, men även viktiga skillnader. Ytterligare forskning kring detta samband förelsås. Detta för att bidra till god omvårdnad och en säker vård för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)