Bättre hälsa vid diabetes typ 2 : Litteraturstudie om livsstilsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund När en människa drabbas av diabetes typ 2 krävs en livsstilsförändring som kan vara svår att genomföra. Kosten behöver ändras och träning inkluderas i vardagen för att sänka blodsockernivåerna i kroppen. Det finns olika hinder som gör att en livsstilsförändring kan vara svår att uppnå eller hålla fast vid, exempelvis kostvanor som är hårt rotade i familjen och därför svåra att bryta. Det sociala kring mat gör det svårt att umgås, eftersom patienter ofta får tacka nej till mat och godsaker. För att klara av att säga nej behöver motivationen vara stark.   Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskan kan motivera patienter till att välja en hälsosam livsstil vid diabetes typ 2.   Metoden som använts är litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Cinahl och PubMed.  Artiklarnas resultat har sammanställts med hjälp av integrerad analys.    Resultatet visar att det är viktigt med information, inre drivkraft, delaktighet och stöd till patienten för att klara av en livsstilsförändring. Patienten ska kunna ta egna beslut kring det som är viktigt vid livsstilsförändringen utifrån information om sjukdomen och dess komplikationer. Motiverande samtal är ett hjälpmedel som kan underlätta motivering och förenklar en livsstilsförändring. Att informera både familj och patient om vikten av livsstilsförändring vid diabetes typ 2 skapar större förståelse kring sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)