Rösters könsroller i spel : Påverkar rösters könskaraktär hur spelare uppfattar deras karaktärer i ett 3D-spel?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Ida Franzon; [2017]

Nyckelord: Röst; Genus; Spel;

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur spelare värderar olika röster med olika könskaraktär i datorspel. Tidigare studier har visat att kvinnliga röster ofta värderas lägre och inte är lika representerade som manliga röster. I min undersökning har jag valt att fokusera på hur spelare värderar egenskaperna vänlighet, kompetens, informativitet och auktoritet. Detta har undersökts men hjälp av skapa fyra korta spel, med fyra olika röster, samt en enkät som deltagarna fick fylla i. Resultatet av studien gav inget slående resultat, men visade på att de kvinnliga rösterna upplevdes som mer sympatiska, kompetenta och förtroendeingivande. Medan de manliga röster upplevdes som lättare att förstå, samt att ha större pondus. Analysen av studien visar på att samhällets könsstereotyper avspeglar sig inom spelmediet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)