Hur elitfotbollsföreningar arbetar med strategisk CSR och dess möjlighet att leda till lönsamhet och värdeskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Vi alla har ett ansvar gentemot samhället vi lever i och det inkluderar samtliga företag men också idrottsföreningarna. Ett begrepp som har vuxit sig starkt och idag är känt som företagets samhällsansvar är Corporate Social Responsibility, CSR. Även om det inte är något krav för organisationer att arbeta med CSR så finns det en förväntning från samhället att organisationer behöver ta ett samhällsansvar. Studiens syfte är att analysera hur svenska dam och herr elitfotbollsföreningar ser på CSR och hur de arbetar med det. Vidare är syftet att undersöka hur elitfotbollsföreningar utvärderar sina CSR-arbeten och hur de mäter nyttan av det i form av en eventuell lönsamhet/värdeskapande. Under studiens gång genomfördes det semistrukturerade intervjuer med FC Rosengård, Kopparbergs/Göteborg FC samt LB07 från OBOS Damallsvenskan och Malmö FF, Falkenbergs FF samt Kalmar FF från Allsvenskan. De respondenterna som intervjuades var personer som är CSR-ansvarig för respektive förening. Studiens resultat visar att samtliga föreningar har ett mål med sitt CSR-arbete men att det finns svårigheter i att mäta nyttan av det. Utöver det visar det sig att fem av sex föreningar anser att deras CSR-arbete är lönsamt för föreningen och samtliga menar att i ett långsiktigt perspektiv kan CSR leda till en ekonomisk lönsamhet. Den första slutsatsen är att CSR är svårdefinierat men att föreningarna vet vad CSR går ut på, de vet hur det ska arbeta med CSR och när begreppet ska användas. Den andra slutsatsen är att samtliga elitfotbollsföreningarna som intervjuades arbetar med strategiskt CSR, vilket betyder att deras samhällsengagemang har en nära koppling till föreningarnas kärnverksamhet. Den tredje slutsatsen är att föreningarna ser en lönsamhet samt andra positiva effekter i CSR, antingen direkt eller indirekt, men att det är svårt att ta fram konkreta nyckeltal som gör det möjligt att mäta lönsamheten i deras CSR-arbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)