"Jag vill också vara med" : en studie om barns och pedagogers interaktion i barns fria lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Problemområdet för föreliggande studie grundar sig i behovet av att studera de deltagandemönster som förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Detta eftersom tidigare forskning har fokuserat på att undersöka hur pedagoger kan utveckla barns lek i framförallt pedagogstyrda lekar. Vidare synliggör tidigare forskning vikten av den fria leken, men belyser även att det vanligen är svårt för pedagogen att delta i barns fria lek och intar därför en bevakande roll. Studiens syfte är därför att studera de deltagandemönster som förekommer i interaktion mellan barn och pedagoger i barns fria lek på förskolan. Forskningsfrågorna är följande: Vad karaktäriserar barns och pedagogers deltagande i barns fria lek på förskolan? Skapar pedagoger villkor till deltagande i barns och pedagogers interaktioner och i så fall vilka villkor? Studien utfördes kvalitativt och genomfördes på en förskola, där barnen observerades med videokamera samt kompletterande anteckningar. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av interaktionsanalys. I föreliggande studie är den vetenskapsteoretiska utgångspunkten det sociokulturella perspektivet. Utifrån resultat framträdde följande tre teman: förhandling, stimulering och försvar. Resultat synliggjorde vikten av pedagogers stöttning för barns delaktighet i interaktionen. Vidare synliggjordes det att deltagarna kommunicerar med verbala och icke-verbala uttryck för att göra sig delaktiga i interaktionen. Slutsatsen av studien är att pedagogens stöttning i interaktion med barn har stor betydelse för vilka deltagandemönster som framträder under den fria leken. Pedagogen bör ha samma avsikt som barnen i leken för att delaktigheten ska upprätthållas och leken fortskrida Föreliggande studie tillför forskningen insyn i att det krävs mer än enbart närvarande pedagoger i barns fria lek, för att erbjuda barnen villkor till deltagande i interaktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)