Effektivisering av ledtiderna för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Viktor Gullman; Mikael Malinen; [2012]

Nyckelord: Ledtider; Logistik;

Sammanfattning:

Stora Enso Packaging är ett av Sveriges ledande företag inom wellpapptillverkning. Företaget tillverkar specialdesignade förpackningslådor och har fabriker i Vikingstad, Jönköping och Skene. Då alla företag i branschen har samma råvara, papper, har Stora Enso Packaging identifierat service mot kund som ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Leveransledtiden mot kund är ett serviceelement som detta examensarbete avser att titta närmare på.

Examensarbetets syfte är att utreda möjligheten att gå från en ledtid på femton dagar till tio dagar för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging  i Vikingstad, kartlägga denna process samt föreslå rutiner och systemstöd för minskningen av ledtiderna.

För att lösa uppgiften har kartläggning av Stora Enso Packagings nyorderprocess genomförts. Kartläggningen har tagits fram via intervjuer av anställda som är inblandade i nyorderprocessen samt av material på Stora Enso Packagings intranät.

Då nyorderprocessen analyserats har en rad olika teorier fungerat som stöd. Dessa är teorier kring ledtider samt reducering av dessa. Även synsätt som Supply Chain Management och Lean Production har använts. Processflödesanalys och Ganttscheman är kvantitativa metoder som använts frekvent i rapporten för att visa hur olika förändringsalternativ påverkar nyorderprocessen.

Efter analys av Stora Enso Packagings nyorderprocess uppkom fyra klara förbättringsområden. Första området är leverantörer. Inom området finns möjlighet att korta ledtiderna om avtalen kring leveranstider ses över. Andra området är hantering av verktyg. I dagsläget krävs olika verktyg till produktionen. Om rutinerna ändras kring hur dessa hanteras och kontrolleras kan mycket tid frigöras. Tredje området är systemet. Stora Enso Packagings system är skräddarsytt för wellproduktion. Trots detta finns utrymme för en rad förbättringar för att öka användarvänligheten och på så sätt bidra till minskade ledtider. Sista området är informationsflödet. Bättre kommunikation inom företaget kan leda till snabbare förmedling av information vilket kan minska ledtiderna.

För att minska ledtiderna har en rad olika förändringsalternativ arbetats fram. Första alternativet är leveranstiderna för verktyg som behövs i produktion. I dagsläget utnyttjas inte avtalen med leverantörerna fullt ut. Vid fullt utnyttjande av leveranstider enligt avtal minskas ledtiden.

Ett område med stor förbättringspotential är hanteringen av verktygen som behövs i produktionen. Då en nyorder i dagsläget ligger spärrad i Stora Enso Packagings affärssystem när verktyg till produktionen beställs kan stor minskning av ledtider uppnås om rutinen ändras. Om produktionsplaneraren kan frisläppa en nyorder för planering innan verktyg är levererade kan ledtiden minskas med flera dagar.

Två olika alternativ kring verktygshantering är kortare och längre tidsspann. Vid kortare tidsspann tillåts produktionsplaneraren frisläppa nyordern innan verktygen har levererats. För att undvika att nyordern planeras in för tidigt innan verktyg levererats lägger säljare ett kortare tidsspann som ligger längre fram i processen. Detta bidrar till att produktionsplaneraren kommer planera nyordern så sent som möjligt för att undvika mellanlagring av artiklar. Även i alternativet längre tidsspann kan produktionsplaneraren frisläppa en nyorder för planering innan  verktyg levererats. Skillnaden mot föregående alternativ är att information kring verktygsleverans fås direkt i affärssystemet vilket leder till att produktionsplaneraren har längre tid på sig att planera in nyordern.

Ytterligare mer extrema alternativ är att Stora Enso Packaging startar en egen tillverkning av verktyg alternativt bygger ut produktionen. Dessa alternativ skulle förmodligen minska ledtiderna men samtidigt medföra ökade kostnader.

Alternativen har diskuterats där för och nackdelar vägs mot varandra. Även eventuella problem vid införande har diskuterats.

Slutsatsen som kan dras är att det finns stor potential att minska ledtiderna inom nyorderprocessen för Stora Enso Packaging. Alternativet som känns mest relevant i dagsläget är kortare tidsspann. Vid införande av alternativet kan ledtiden för hela nyorderprocessen sänkas till tio dagar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)