Hur USA och Ryssland ’konstruerar ’säkerhetshot’ som de sedan använder för att legitimera sina krigshandlingar : En komparativ diskursanalys av USA och Rysslands invasioner av Irak respektive Ukraina.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Inledning: Kriget i Ukraina är föremål för debatt och diskussion, inte minst den som uppkommit i relation till de paralleller som dras till USA:s invasion av Irak.    Syfte: Detta arbete har som syfte att analysera hur USA och Ryssland ’konstruerar’ säkerhetshot som de sedan använder för att legitimera sina krigshandlingar.   Metod: Tillvägagångssättet för att svara upp mot syftet består av att analysera offentliga dokument och genom dessa göra ett försök att urskilja diskurser genom att tillämpa en tematisk innehållsanalys som analysmetod.    Resultat: De primära skillnaderna mellan invasionerna ligger sedan i att det hot som Ryssland upplever genom Ukrainas närmande till väst, samt NATO:s expansion österut, är i geografisk närhet till deras stat. Detta medan Iraks hot mot USA inte baseras i en geografisk närhet. Det som dock förenar USA och Ryssland är att de båda staterna står att vinna mycket på statlig nivå genom lyckade militära interventioner.   Slutsats: USA och Ryssland för resonemang som visar på säkerhetsdiskurser som rör uppfattningar om hot mot nationell identitet som går att finna i konstruktivistiska förklaringsmodeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)