Kollegailt lärande - Bara snack eller framgångsfaktor för skolutveckling : Det kollegiala lärandets betydelse för lärares utvecklande av undervisningen

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en samvariation mellan kollegialt lärande och hur lärare utvecklar sin undervisning med anspråk att förbättra elevernas resultat. Undersökningen innehåller också en explorativ del där eventuella faktorer som bidrar till kvalitet i det kollegiala lärandet undersöks och om det finns några faktorer som motverkar lärares förbättringsarbete. Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkätstudie har distribuerats till tre skolor i tre västsvenska kommuner. Skolorna är en F-6 skola, en 7-9 skola samt en gymnasieskola. Grundskolorna har kommunal huvudman och gymnasieskolan har en fristående huvudman. Enkäten grundar sig på teorier, litteratur och relevant forskning om kollegialt lärande. Som analysverktyg används Timperley´s (2013) modell för lärares undersökande och kunskapsbildande cykel samt Wengers (1998) sociala teori om professionella praktikgemenskaper.   Sammanfattningsvis visar studien att lärarna som deltar i enkätundersökning uppger till hög grad att kollegialt lärande har stor eller mycket stor betydelse för deras professionsutveckling och i något lägre grad för hur de förändrar och förbättrar undervisningen. Undersökningen visar framförallt på att lärare som har varit yrkesverksamma kortare tid tillskriver betydelsen av kollegialt lärande som mycket stor både för deras yrkesutveckling och för deras förbättringsarbete. I undersökningen framträder analys av elevers resultat eller elevers återkoppling på undervisningen som vagt. Det verkar också finnas en skillnad mellan den betydelse som lärarna i undersökningen tillskriver kollegialt lärande för deras utvecklande av undervisningen och hur kollegialt lärande faktiskt påverkar deras ageranden framförallt vad gäller att gemensamt följa upp undervisningen och analys av elevers resultat.   Den faktor som lärarna i undersökningen tillskriver har störst betydelse för kvalitet i kollegialt lärande är tid tillsammans, men faktorer som tillit till varandra och goda relationer uppger de också som betydelsefulla. Skolledningens betydelse eller behovet av annat yttre stöd som t ex handledning, coachning, aktionsforskning ter sig inte som lika viktigt för kvaliteten i det kollegiala lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)