Sökning: "skolförbättring"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet skolförbättring.

 1. 1. DRIVKRAFTER I SKOLUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Almgren Bäck; [2021-06-21]
  Nyckelord :skolförbätting; programteori; generativa mekanismer; aktionsforskning; praktikgemenskap; processledare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att retrospektivt analysera vilka generativa mekanismer som var verk samma i ett kommunalt skolförbättringsprojekt. Projektet var inspirerat av aktionsforsk ning. LÄS MER

 2. 2. Så vänder skolledare lågpresterande skolor i utanförskapsområden : En kvalitativ studie om framgångsrik skolledarskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Armel Mislimi; Erdin Asanovski; [2021]
  Nyckelord :Organisation and leadership; School research; Principal leadership; Organisation och ledarskap; Skolforskning; Rektors ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolan i Sverige ska vara likvärdig, men det är den inte idag. Det finns skolor i utanförskapsområden som har stora utmaningar och som har haft låg måluppfyllelse under en längre tid. Men det finns också skolledare som har tagit över ledningsrollen på lågpresterande skolor i utanförskapsområden och lyckats omvandla dem. LÄS MER

 3. 3. Att organisera för rätt stöd i rätt tid : Rektorers erfarenheter av att organisera för Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser i skolans undervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karolina Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Organisation; styrning av; rektorers ledarskap; reformer; skolförbättring; Läsa; skriva; räknagarantin; tidiga stödinsatser;

  Sammanfattning : Abstract To increase the number of pupils who meet the entry requirements for higher education in Sweden, a national initiative was launched in 2019 regarding Read, write, count – a guarantee for early support measures. The Swedish Schools Inspectorate’s investigation from 2020 indicates that while most schools implement surveys, only half follow up and add the necessary resources for the pupils to receive proper support on time. LÄS MER

 4. 4. LISA-PLOT - en studie av lärledarens uppdrag i en externt initierad professionssatsning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2021]
  Nyckelord :Middle leader; Teacher Leader; the Practice of Teacher Leader; professional learning; Collegial Learning; School Improvement; Mellanledare; Lärledare; Lärledarens praktik; Professionssatsning; Kollegialt lärande; Skolförbättring;

  Sammanfattning : In the present study, a description is made of the teacher leader's role in an externally initiated professional initiative. LISA-PLOT (Linking Instruction and Student Achievment – Professional Learning Observations of Teaching) is a ULF (Developement, Learning and Research)  project where the fields of knowledge within the Swedish subject's didactics and school improvement research together with practice. LÄS MER

 5. 5. Att stärka det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet En kvalitativ studie av två gymnasieskolors förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Klara Gustafsson; Nina Ivarsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :skolförbättring; elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieskolor kan arbeta för att stärka sitt förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Frågeställningarna rörde skolans förbättringsprocess samt hur de idag organiserar ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. LÄS MER