Sökning: "generativa mekanismer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden generativa mekanismer.

 1. 1. DRIVKRAFTER I SKOLUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Almgren Bäck; [2021-06-21]
  Nyckelord :skolförbätting; programteori; generativa mekanismer; aktionsforskning; praktikgemenskap; processledare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att retrospektivt analysera vilka generativa mekanismer som var verk samma i ett kommunalt skolförbättringsprojekt. Projektet var inspirerat av aktionsforsk ning. LÄS MER

 2. 2. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 3. 3. Roller och mekanismer för skolutveckling. En fallstudie av erfarenheter på två skolor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Johannesson; Elisabeth Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: skolutveckling, specialpedagog, generativa mekanismer, kapacitetsupplevelse, meningsskapande AbstractSyfte: Studiens syfte har varit att dels undersöka hur rektorer, förstelärare och medarbetare i elevhälsan beskriver sin förståelse av skolutveckling på två grundskolor, dels att undersöka skolpersonalens individuella och kollektiva kapacitetsupplevelse samt vissa betingelser för den senare. Teori: För att bättre förstå skolutveckling har vi använt flera teorier. LÄS MER

 4. 4. Antaganden inom Darwins evolutionsteori analyserade utifrån den kritiska realismens ontologi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christer Rappe; [2011]
  Nyckelord :Ontologi; abstraktion; kritisk realism; evolution; selektion; populationsekologi;

  Sammanfattning : Syftet med studienär att utöka kunskapen om i vilken omfattning samhällsfaktorer kan ha påverkat Charles Darwin vid utformandet av teorin om det naturliga urvalet. Studien vill på så sätt, utifrån ett sociologiskt perspektiv, bidra till kunskapen om hur den nya synen på naturens evolutionsprocesser kunde växa fram, genom abstraktioner som centrala verktyg i kunskapens produktionsprocess. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänst i förändringens tidevarv : Målmedvetna politiker visar vägen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kähäri; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom att dela fyra socialsekreterares berättelser om deras arbete med försörjningsstöd på vuxenenheten vid Socialtjänsten nå en djupare förståelse för den kontext de verkar i och vilka generativa mekanismer som kan bidra till, respektive hämma, det sociala arbetets utveckling. Studien som gjordes 2009-10-12 — 2009-12-23 är kvalitativ till sin natur och påbörjades med observationer på plats, vid socialkontoret i Ludvika. LÄS MER