Sökning: "Stödmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Stödmaterial.

 1. 1. Särskilt begåvade elever: En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åse Bengtsson; Emma Kylhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Alli KlappExaminator: Göran SöderlundRapport nr: HT18-2910-285-SPP610Nyckelord: Särskild begåvning; Stödmaterial; DiskursSyfte:Syftet med denna studie är att belysa vilka innebörder som Skolverketsstödmaterial tilldelar särskilt begåvade elever utifrån hur innehållet är konstruerat och hur de särskilt begåvade eleverna framställs.Med utgångspunkt i syftet utgår studien utifrån följande frågeställningar:● Hur beskrivs särskilt begåvade elever i Skolverkets stödmaterial omsärskilt begåvade elever? Vilka diskurser framkommer på textnivå?● Hur skrivs de särskilt begåvade elevernas behov fram i Skolverketsstödmaterial om särskilt begåvade elever i den diskursiva praktiken?Teori & metod:Utgångspunkten för studiens teoretiska ansats är socialkonstruktivismen vilkendiskursanalys som forskningsteori kan anses grundas på. LÄS MER

 2. 2. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Arbnora Biljali Ilazi; Roqia Ayubi; [2018]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några förskollärare arbetar för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolans verksamhet. För att få en klarare uppfattning kring hur förskollärarna arbetar, har vi valt att använda oss av frågeställningar som berör samt belyser vilka metoder och arbetssätt de använder sig av för att främja barns språkutveckling likväl vilka arbetssätt och metoder förskollärare använder sig av för att anpassa verksamheten till de flerspråkiga barnen. LÄS MER

 5. 5. Krympstudie inom additiv tillverkning : En fallstudie med elektronstrålesmältning av Ti6Al4V

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anton Bergström; Emelie Bredhe; [2018]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Shrinkage; Deformation; EBM; Ti6Al4V; Additiv tillverkning; Krympning; Deformation; EBM; Ti6Al4V;

  Sammanfattning : I detta   projekt har en studie av krympning vid additiv tillverkning i materialet   Ti6Al4V gjorts, detta för att analysera hur utskrifter i olika storlekar och   riktningar påverkas. Arbetet har genomförts av två studenter vid   Mittuniversitetet i Östersund och görs på uppdrag av universitetets   forskningssida. LÄS MER