Sökning: "Amanda Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Amanda Eriksson.

 1. 1. The potential impact of a European Fuel Tax on fuel demand and on the environment.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amanda Eriksson; Victor Sahlin; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aviation emissions are increasing drastically along with an increasing de- mand for aviation globally. Even though energy efficiency has been improved significantly, it is far from enough to meet the desired climate goals. LÄS MER

 2. 2. Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden : Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Koss; Sophie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Dubbla roller; arbetsliv; kvalitetssäkring; medarbetardrivet förändringsarbete; handledning; social identitet;

  Sammanfattning : Att förändra en organisation genom medarbetardrivet förändringsarbete är idag vanligt förekommande. Kvalitetssäkring genom kollegial handledning i hälso- och sjukvården är ett förändringsarbete som innebär att medarbetare får ett ansvar att utveckla och säkra sitt eget och kollegors arbete. LÄS MER

 3. 3. Tonåringar och unga vuxnas upplevelser av att leva med födoämnesallergi

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Amanda Eriksson; Cecilia Larsson Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Födoämnesallergi; tonåringar; unga vuxna; upplevelser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förekomsten av födoämnesallergi ökar och det finns ännu ingen medicinsk behandling som botar födoämnesallergi och en allergisk reaktion kan handla om liv eller död. Födoämnesallergi finns över hela världen och de vanligaste allergierna är mot mjölk, ägg och jordnötter. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattning kring likvärdighet och inkludering i förskolan - En fenomenografisk studie kring likvärdighet och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Eriksson; Emelie Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; förskollärare; inkludering; likvärdighet;

  Sammanfattning : Detta ämne har valts på grund av egna erfarenheter då det har uppmärksammats att alla barn inte blir likvärdigt behandlade i förskolan samt att likvärdighet och inkludering är två viktiga aspekter som måste finnas i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att upprätthålla en likvärdig undervisning i förskolan samt vilka strategier de använder sig av för att inkludera barnen. LÄS MER

 5. 5. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER