Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av hot och våld från patienter på akutmottagning. Metod: En integrativ litteraturöversikt som baserats på 9 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning enligt SBU:s kvalitetgranskningsmallar. Resultat: Sex teman identifierades; mentala konsekvenser, fysiska konsekvenser, konsekvenser för arbetet, otillräckligt stöd, våld tolereras och rapportering undviks.Slutsats: Hot och våld kan ge fysiska och psykiska konsekvenser för sjuksköterskan. Det kan leda till att omvårdnadsarbetet och patientens vårdkvalité påverkas negativt. Otillräckligt stöd från sjukhusledningen leder till att sjuksköterskor undviker att rapportera incidenter och att våld tolereras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)