"Brottet är allvarligt då det utgjort ett angrepp på yttrande- och pressfriheten" En studie av allmänna domstolars bedömningar av straffvärdet för brott som har begåtts mot journalister

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Rebecka Björn; [2020-05-17]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under de senaste åren har det uppmärksammats att många journalister i Sverige utsätts för brott på grund av sin yrkesutövning. Undersökningar visar att utsattheten inverkar på journalisters val av ämnen och frågor att rapportera om och att den också medför att journalister överväger att byta yrke. Utsattheten riskerar därför att leda till en försvagning av demokratin. Mot bakgrund av denna risk har det förts en diskussion kring journalisters straffrättsliga skydd, bland annat på regeringsnivå. För att på ett meningsfullt sätt kunna svara på frågor såsom om och hur det straffrättsliga skyddet för journalister bör förstärkas behövs emellertid kunskap om vilken betydelse den omständighet att ett brott har begåtts mot en journalist med anledning av dennes yrkesutövning har enligt nuvarande reglering. I uppsatsen undersöks, med hjälp av rättsvetenskaplig metod, vilken betydelse denna omständighet har för allmänna domstolars straffvärdebedömning. Med utgångspunkt i ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt undersöks inledningsvis det straffrättsliga skydd som journalister ges vid straffvärdebedömningen enligt rättskällorna. Därefter undersöks hur detta straffrättsliga skydd kommer till uttryck i den faktiska rättstillämpningen. I denna del av uppsatsen görs en textanalys av ett empiriskt material som består av 31 tingsrättsavgöranden. Slutligen diskuteras hur journalisters straffrättsliga skydd vid allmänna domstolars straffvärdebedömningar förhåller sig till de tre principer som straffvärdebedömningen primärt vilar på: principerna om proportionalitet, ekvivalens och rättslig likabehandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)