Sjuksköterskors upplevelse av överrapportering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Intermediärvårdsavdelningar har införts som en nivå i vårdkedjan med syftet attgöra övergången från intensivvård till vårdavdelning säkrare för patienterna. Genom korrektinformationsutbyte vid överrapportering ökar patientsäkerheten samtidigt som risken föroönskade vårdskador minskar. Syfte: Syftet med det här arbetet var att identifiera de faktorersom påverkar kvaliteten på överrapportering från barnintermediärvård till vårdavdelning.Metod: Studien var en kvalitativ undersökning med induktiv ansats. En deskriptivenkätstudie genomfördes med totalt åtta stycken sjuksköterskor som deltagare. Enkäternaanalyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.Huvudresultat: Vid analys av enkäterna togs tre kategorier fram: överflyttningsprocessen,kommunikation samt miljön vid överrapportering. Något som efterfrågades avsjuksköterskorna var en tydligare struktur vid genomförande av överrapportering. Detframkom att en standardiserad mall som grund för rapporteringen hade gynnatpatientsäkerheten. Att ha ett rum avsatt för överrapportering ansågs nödvändigt då det idagsläget läggs mycket tid och kraft på att hitta ett ostört utrymme där överrapportering kangenomföras. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde vara flexibla och anpassningsbara föratt möjliggöra en säker och effektiv överrapportering.Slutsats: Införande av SBAR som rapporteringsmall ger goda förutsättningar för enstrukturerad överflyttningsprocess. Välfungerande kommunikation, lämplig miljö ochförberedelser inför överflyttning är faktorer som bidrar till att överflyttningen blir ettpatientsäkert moment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)