Sökning: "Överrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Överrapportering.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med bedsiderapportering på en kirurgisk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Björck; Clara Johansson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; Patientsäkerhet; Personcentrering och Kommunikation;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan sjuksköterskor är ett grundläggande element i det dagliga arbetet ochbetydelsefullt för prioritering av omvårdnadsinsatser. En välfungerande kommunikation ochinformationsöverföring är avgörande för en god och säker vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av överrapportering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Josefsson; Hanna Frick; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kommunikation; Patientsäkerhet; Överrapportering; SBAR; Miljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intermediärvårdsavdelningar har införts som en nivå i vårdkedjan med syftet attgöra övergången från intensivvård till vårdavdelning säkrare för patienterna. Genom korrektinformationsutbyte vid överrapportering ökar patientsäkerheten samtidigt som risken föroönskade vårdskador minskar. LÄS MER

 3. 3. Modeller för sjuksköterskans överrapportering av patientinformation vid skiftbyte : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cassandra Bergius; Cajsa-Lisa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Överrapportering; Muntlig; Skriftlig; Bedside;

  Sammanfattning : En god kommunikation mellan sjuksköterskor är grundläggande för att ett arbete ska fungera, inte minst inom vården där arbetet sker med människor. En bristfällig kommunikation, med otydliga överrapporteringar mellan sjuksköterskor kan få svåra konsekvenser för patienten. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av bedside-överrapportering : En allmän litteraturöversikt av sjuksköterskornas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Hallström; [2020]
  Nyckelord :Bedside handoff; care culture; literature review; nurses; patient-centred care; patient-participation; Bedside handoff; delaktighet; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterskor; vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bedside-överrapportering är avsedd för att möjliggöra patienternas delaktighet och vara ett personcentrerat tillvägagångssätt där patienternas expertinformation tillvaratas. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskorna patienterna som en oanvänd resurs i överrapporteringar (icke bedside). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Andersson; Carolina Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :communication; emergency department; handoff; handover; nurse; patient; prehospital; Akutmottagning; kommunikation; patient; prehospitalt; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer brister i överrapportering från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på akutmottagning, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. Överrapportering är en stor riskfaktor inom vården, vårdskador hade kunnat undvikas genom informativ överrapportering. LÄS MER