Vad främjar en patientsäker överrapportering mellan sjukhus för patienter med pankreascancer som genomgått en Whippleoperation?

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Grunden för hälso- och sjukvården är en välfungerande och patientsäker vård, men vårdskador är tyvärr vanligt förekommande där en bidragande orsak är bristfällig informationsöverföring. Vårdskador medför ett stort lidande för patient och närstående samt resulterar i en enorm kostnad för samhället. Som ett led i att förbättra slutresultatet för patienter med pankreascancer som genomgår Whipplekirurgi har ingreppet centraliserats till ett få antal platser i landet men där hemsjukhusen fortfarande ansvarar för eftervården. Detta innebär att patienter med komplexa vårdbehov förflyttas mellan sjukhus under vårdtiden och det föreligger då en ökad risk för vårdskador om viktig information uteblir. För patienterna är en säker och kontinuerlig vård fundamental vilket den blir om kommunikationen mellan sjukhusen fungerar. Det råder i dagsläget en kunskapslucka om överrapportering mellan sjukhus för patienter som genomgått Whipplekirurgi. Syfte: Att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv undersöka vad som främjar en patientsäker överrapportering mellan sjukhus för patienter med pankreascancer som genomgått en Whippleoperation. Metod: Intervjustudie med semistrukturerade fokusgruppsintervjuer och en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Ur resultatet framkom tre huvudkategorier som sammanfattar det som vårdpersonalen anser främjar eller hindrar en patientsäker överrapportering; Informatik, Organisation samt Patient- och personalperspektiv. Under dessa huvudkategorier framträdde nio subkategorier; Utformning av rapport, Journalsystem, Kommunikation, Arbetsmiljö, Planering, Förståelse, Ansvar, Patientdelaktighet och Kompetens. Slutsats: De tre huvudkategorierna påverkas av varandra. För att en överflyttning ska bli patientsäker behövs en välfungerande informatik i form av strukturerad och tydlig muntlig rapport genom exempelvis kommunikationsverktyget SBAR med tillgång till relevant och kärnfull skriftlig information. Vidare behövs en planering för patienter mellan sjukhusen och en förståelse för varandras situation. Dock påverkas informatiken, planeringen och förståelsen av hur arbetsmiljön ser ut. För att öka patientsäkerheten behöver patienterna göras delaktiga i sin egen vård i ett tidigt skede samt personalens kompetens ökas genom utbildning och hospitering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)