Konflikthantering i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Malin Rosdahl; Caroline Carlsson; [2010]

Nyckelord: konflikthantering; förskola;

Sammanfattning: Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med konflikter och konflikthantering mellan barn. Intresset för ämnet konflikt började när vi hittade en artikel av Gunilla Granath där hon beskriver konflikter som något positivt. Mer om artikeln återkommer vi till i inledningen. Funderingarna kring ämnet konflikt ökade under vår verksamhetsförlagda tid (VFT) under våra studier på Malmö högskola. Där har vi sett olika typer av konflikthanteringar från pedagogerna. Nyfikenheten väcktes när vi fann en artikel ur kvällstidningen Expressen. De hade publicerat en undersökning om att våldet och hoten ökat drastiskt i skolan de senaste åren. Vad grundar sig detta på? Kan det bero på att barn och elever inte vet hur man löser konflikter? Hur arbetar pedagoger i verksamheten idag med konflikthanteringar mellan barn? Därmed växte idén fram om vad vi ville fördjupa oss i på examensarbetet. Vi beslöt oss för att fokusera på de äldsta barnen i förskoleverksamheten, fyra-femåringar, då vi anser att det är i den åldern som barnen får lära sig grunden i vad som är rätt och fel i det sociala samspråket. Intervjuer och observationer utförs på två förskolor för att få en bredare vy på hur pedagoger hanterar barns konflikter, en VFT förskola, som får benämningen förskola ett i vår studie och en förskola där en av oss arbetar som benämns som förskola två. Vi intervjuar tre pedagoger från vardera förskolan samt observerar pedagogerna när de tar sig an en konflikthantering mellan barnen i verksamheten.Nyckelord: konflikt, konflikthantering, konfliktlösning, förskola, barngrupp

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)