Varför just nu?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att försöka förstå varför två så pass olika länder som Colombia och Kuba, vars historiska relation med USA skiljer sig avsevärt, idag tycks eftersträva ett närmare samarbete. Perioden som undersöks sträcker sig från den 20 januari 2009 till den 31 december 2015. Studien försöker svara på frågeställningen: Varför kommer det sig att Colombia och Kuba analyserat utifrån de teoretiska perspektiven neorealism och neoliberalism väljer att förändras i en riktning som pekar mot fredsskapande och utveckling och varför vill USA, analyserat utifrån dessa teoretiska perspektiv, ha en god relation med länderna? Uppsatsen utgår från hypotesen att det genom ett neorealistiskt perspektiv som utgångspunkt bäst går att förklara USA:s agerande i sin relation till Colombia och Kuba. Samtidigt är det neoliberalistiska perspektivet det bäst passande för att förklara Kuba och Colombias agerande i sin respektive relation till USA. Huvudsakligen analyseras händelser publicerade i form av pressmeddelanden och yttranden av Vita Huset, där relevant information granskas närmare. De teoretiska perspektivens funktion är att på ett bra sätt försöka klargöra relationen mellan länderna och bidra med möjliga förklaringar. I den slutliga delen diskuteras USA:s agerande och hur det, enligt studien, bäst kan förstås. I linje med studiens hypotes kommer undersökningen fram till att ett neorealistiskt perspektiv förklarar USA:s agerande bäst samtidigt som Colombia och Kubas agerande bättre förstås genom ett neoliberalistiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)